Povinné školenie Prvej pomoci

Komplexné služby

Využite široké portfólio našich služieb, ktoré realizujeme prostredníctvom spoločností MG Business Services a MG Pracovná Zdravotná Služba.
Pracovná zdravotná služba - Komplexné služby

Pracovná zdravotná služba

Zdravotný dohľad (formou Pracovnej zdravotnej služby – PZS) prináša zamestnávateľovi istotu, že pracovné podmienky v jeho spoločnosti vyhovujú zákonným normám, resp. že jeho zamestnanci spĺňajú zdravotné predpoklady pre kvalitný výkon danej práce.

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci - Komplexné služby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Formou outsourcingu Vám ponúkame bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov s pravidelným výkonom na Vašich pracoviskách, zabezpečíme komplexnú dokumentáciu BOZP a školenia pre Vašich zamestnancov.

Protipožiarna ochrana - Komplexné služby

Ochrana pred požiarmi

Formou outsourcingu Vám ponúkame realizáciu protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č.314/2001 Z.z., s cieľom viditeľného zníženia ohrozenia pred požiarom s pravidelným výkonom na vašich pracoviskách, zabezpečíme komplexnú dokumentáciu OPP, zápisy do požiarnej knihy a realizáciu školení.

Ochrana osobných údajov - Komplexné služby

Ochrana osobných údajov

Ponúkame Vám komplexné spracovanie dokumentácie podľa zákona č.18/2018 Z.z., vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov, spracovanie interných smerníc pre ochranu osobných údajov a aktualizáciu dokumentácie v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.

Enviro

Ponúkame Vám komplexné poradenstvo a spracovanie evidenčnej a registračnej dokumentácie v oblasti Obaly a Odpady, Vzduch / HFC a Voda v duchu aktuálnej legislatívy a zákonov č.79/2015 Z.z.., č.137/2010 Z.z.,
č.268/2009 Z.z.., resp. č.364/2004 Z.z.., resp výkon funkcie vodohospodára.

Registratúra

Zákon stanovuje aj bežnej firme isté povinnosti – Ponúkame Vám komplexné služby a riešenia v oblasti správy registratúry. Zabezpečíme vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu v zmysle Zákona č. 395/2002 Z. z Z o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Civilná ochrana

Vaše povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy sú v správnych rukách – zabezpečíme dokumentáciu a poradenskú činnosť pre CIVILNÚ OCHRANU v súlade so zákonmi.

Garancia spokojnosti

LICENCIA PZS

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo oprávnenia OPPL/8777/28253/2015

LICENCIA AMBULANCIE

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

SCHVÁLENIE KURZU

Schvalenie akreditovaneho kurzu Prvej pomoci nasho partnera (Rescue Academy) Min. zdravotníctva pod číslom Z15887-2012 – OZdV

NAŠE SKÚSENOSTI

Máme tím skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Využijeme ich aj pri spolupráci s vašou spoločnosťou a ponúkneme komplexné služby.