V súčasnej dobe sa počítače stali našou každodennou potrebou v bežnom živote ako i na pracovisku.

 

Legislatíva upravuje minimálne bezpečnostné zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami Nariadením vlády č. 276/2006 Z.z.

 

Pracovisko so zobrazovacou jednotkou je sústava zahŕňajúca počítač a ďalšie príslušenstvo (napr. klávesnica, myš, tlačiareň a iné). Súčasťou pracoviska je aj pracovné sedadlo, pracovný stôl alebo pracovná plocha

 

 

Zobrazovacia jednotka (ZJ) je zariadenie s obrazovkou na znázorňovanie abecedno-číslicových alebo grafických znakov bez ohľadu na použitý spôsob zobrazovania.

 

 

Obrazovka

 

znaky dobre čitateľné a zreteľné, primerane veľké; obraz ustálený bez blikania; jas a kontrast musia byť regulovateľné; poloha obrazovky musí byť nastaviteľná – pozorovacia vzdialenosť má byť v rozmedzí 400 – 900 mm, ideálne 600 mm.

 

Klávesnica

musí byť od zobrazovacej jednotky oddelená a nastaviteľná; priestor pred klávesnicou dostatočne veľký; povrch matný, zamedzujúci vznik odrazu svetla; znaky na klávesoch musia byť dostatočne kontrastné a čitateľné.

 

Pracovný stôl

alebo pracovná doska musí mať dostatočné rozmery (dĺžka najmenej 1200 mm a šírka najmenej 750 mm, výška 650 mm pre ženy a 750 mm pre mužov); povrch s nízkou svetelnou odrazivosťou.

 

Pracovné sedadlo

musí byť stabilné, nastaviteľné na výšku v rozsahu 400 – 520 mm, hĺbka sedacej plochy 350 – 500 mm a šírka 480 mm, operadlo musí mať nastaviteľnú výšku i sklon. Nové trendy sedenia za počítačom preferujú aktívne sedenie – nedochádza k záťaži krížovej časti chrbta pri vykonávaní pohybov do strán, pretože je pohyblivé aj sedadlo.

 

Pracovné prostredie

pri zariaďovaní je dôležité myslieť na vhodné osvetlenie, hluk, odrazy svetla a oslnenie a mikroklimatické podmienky .

 

 

Zobrazovacia jednotka

 

Nie je napr. zariadenie s obrazovkou v registračnej pokladnici, zariadenie s obrazovkou v kabíne vodiča alebo v obslužnom mieste stroja, prenosné zariadenie s obrazovkou používané dočasne alebo nepravidelne na pracovisku (napr. notebook), kalkulačka a zariadenie vybavené len malým displejom, napr. osciloskop, tablet, mobilný telefón a pod.

 

Sedenie za počítačom

 

 • Nie je zdanlivo namáhavé, avšak dlhodobé a nesprávne sedenie zvyšuje pravdepodobnosť ochorení:
 • Poškodenie podporno-pohybovej sústavy (napr. bolesti chrbta, ramena, zápästia – syndróm karpálneho tunela) je to dôsledok vnútených polôh pri práci, na uvedené ťažkosti sa sťažuje približne 60-80% pracovníkov
 • Poškodenie zraku (napr. neostré, rozmazané videnie, pálenie, svrbenie, slzenie či pocit suchosti v očiach, pocit únavy očí, bolesť hlavy) – na tieto prejavy sa sťažuje približne 75% ľudí
 • Stres (napr. psychická únava, preťaženie, zníženie koncentrácie, neurotické tendencie)

 

Tieto ochorenia súvisia s nasledovnými rizikami:

 • Statická záťaž
 • Záťaž zraku (senzorická záťaž)
 • Psychická pracovná záťaž

 

Povinnosti zamestnávateľa:

 

 • Informovať zamestnancov o všetkých aspektoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko
 • Zaškoliť zamestnancov pred zaradením na prácu so ZJ
 • Zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so ZJ najneskôr po 4 hodinách nepretržitej práce
 • Zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu pred zaradením na prácu so ZJ, v prípade zrakových ťažkostí podľa potreby a na základe vyšetrenia poskytnúť korekčné prostriedky.

 

Opatrenia na zníženie rizika

Organizačné opatrenia:

 

 • Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť prerušovanie práce so ZJ najneskôr po 4 hodinách nepretržitej práce
 • Prestávky by mali byť po prvej hodine aspoň 5 min., po druhej hodine 10 min. a po troch hodinách 15 min.
 • Celkový pracovný čas pri obrazovke počítača by mal byť maximálne 6 hodín za zmenu.

 

Technické opatrenia:

 

 • Jednotlivé pracovné miesta musia byť riešené tak, aby umožňovali pri výkone práce zamestnancovi zmenu pracovnej polohy a striedanie pohybov.

 

Individuálne opatrenia:

 

 • Optimálna je individuálna voľba krátkodobých prestávok a kumulácie viacerých pracovných činností
 • Osvedčeným prostriedkom prevencie poškodení podporno – pohybového systému je masáž a cielená pohybová činnosť.

 

Osvedčené cviky na uvoľnenie stuhnutého tela v kacelárii nájdete tu:

 

http://bone.sk/cviky-na-uvolnenie-stuhnuteho-tela-v-kancelarii/

 

ZDROJ: –

 

 

 

Pridaj komentár