Informačná povinnosť prevádzkovateľa
(ďalej aj ako „zásady OOÚ“)

podľa čl.

13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

PREVÁDZKOVATEĽ:
Obchodné meno: MG Business Services s.r.o.
Sídlo: Jilemnického 25, 911 01 Trenčín
IČO: 48 216 071
zapísaný v ORSR OS Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 31896/R

Kontaktné údaje prevádzkovateľa / Kontaktná osoba: Mgr. Natália Kalinák