BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci - Komplexné služby

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom bezpečnostno-technických služieb pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovanie zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostno-technické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah služieb a činností:

 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty, …)
 • vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch:– vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí– vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí– školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí, o školenia vodičov motorových vozidiel („referentskí vodiči“)
 • vykonávať odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP
 • spracovávanie plánov školení zamestnancov a plánov odborných prehliadok a skúšok
 • vykonávanie spoločných previerok pracovísk zamestnávateľa pre oblasť bezpečnosti práce s určením zistených nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť)
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení
 • hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP
 • spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 • komplexná kontrola BOZP
 • telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby