CIVILNÁ OCHRANA

Naša spoločnosť zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú obciam, mestám a zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov v oblasti civilnej ochrany. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu. Cieľom civilnej ochrany je vytvoriť systém úloh a opatrení, ktoré spočívajú v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

  • Analýza subjektu z hľadiska bezpečnosti, možného ohrozenia a spôsobu zabezpečenia civilnej ochrany
  • Výpis z Analýzy územia okresu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí
  • Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov, obce a mestá. Dokumentácia je vypracovaná na základe analýzy subjektu a zahŕňa všetky legislatívne požiadavky.
  • Školenia v oblasti civilnej ochrany: poradenstvo a konzultácie v oblasti civilnej ochrany pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, pre obce a mestá
  • Mesačná podpora pri riešení vzniknutej mimoriadnej situácie (telefonicky, mailom, osobne)
  • Osobná účasť pri kontrole zo štátnych orgánov.

   

  Legislatíva:

  • Zákon č. 42/1994 Z.z.o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 129/2002 Z.z.o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 387/2002 Z.o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení Zákona 515/2003 Z.z.  o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.
  • Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii.
  • Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.
  • Vyhláška MV SR č. 524/2006 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky č. 384/1998 Z. z.
  • Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany upravuje podrobnosti na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
  • Vyhláška MV SR č. 557/2002 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a rozpočtových kapitol krajských úradov.
  • Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľ