DOTAZNÍK GDPR

***

Uvedená analýza slúži pre účely vypracovania bezpečnostnej dokumentácie pre objednávateľa /pozn. Prevádzkovateľa IS/ na základe Zmluvy o dielo.

***

Analýza spracúvania ochrany osobných údajov prevádzkovateľom má dôverný charakter.

Spoločnosť MG Business Services s.r.o. za zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré jej budú poskytnuté v súvislosti s  vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie, najmä o informáciách získaných touto analýzou. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje skutočnosť, ak jednotlivé údaje zhotoviteľ poskytne tretím osobám, ktoré zhotoviteľ poverí na  vypracovanie dokumentácie pre objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu uvedených informácií i vo vzťahu k tretím osobám povereným zhotoviť bezpečnostnú dokumentáciu pre objednávateľa, a to aj po zániku zmluvného vzťahu.

***

V prípade, ak vzniknú ďalšie špecifické otázky, alebo požiadavky na doplnenie, opravu, úpravu analýzy, budeme Vás kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom.

***UPOZORNENIE***

Osoba zodpovedná za vyplnenie analýzy  prehlasuje, že všetky údaje vyplní s maximálnou starostlivosťou, správne, úplné, aktuálne a kompletné, nič nezamlčí a je si vedomá, že analýza predstavuje podklad ku správnemu vygenerovaniu povinností prevádzkovateľa IS vyplývajúcich z jednotlivých právnych noriem, ako aj k vypracovaniu bezpečnostnej dokumentácie.

 

Niektoré otázky sa Vám zobrazia, resp. nezobrazia v závislosti od predchádzajúcich odpovedí. Z daného dôvodu môže nastať skutočnosť, že niektoré čísla statí alebo otázok sa vôbec nezobrazia a budú v logickej postupnosti chýbať. Nepovažujte to za chybu a postupujte v odpovediach ďalej.

 

Jednotlivé odpovede sa pred odoslaním vyplneného dotazníka neukladajú a v prípade obnovenia stránky môže dôjsť k strate dát

POUŽITÉ SKRATKY: OÚ – osobný údaj/osobné údaje, FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba

1) VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI:

1.1. Identifikácia objednávateľa /ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“/:

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

1.2. Identifikácia osoby, ktorá je poverená na doplnenie analýzy a zodpovedanie jednotlivých otázok /ďalej aj ako „Poverená osoba“/:

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

V prípade, ak sa na analýze podieľa niekoľko osôb, uvedú sa všetky zúčastnené osoby spolu s uvedením jednotlivých častí, ak je možné rozdeliť a odlíšiť, na ktorých pracovali.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

1.3. Akú činnosť vykonávate (podrobne prosím uveďte reálnu činnosť/zameranie, nie popis predmetu činnosti podľa obchodného alebo živnostenského registra)?

Toto pole je povinné

1.4. Patríte pod niektorú z osobitných skupín nižšie vymenovaných subjektov?

Toto pole je povinné

1.5. Aký subjekt je Vašim zriaďovateľom?

Toto pole je povinné

1.6. Určite prichádzate pri svojej podnikateľskej činnosti do styku s osobnými údajmi (OÚ) fyzických osôb (FO)? Vyznačte prosím, o ktoré fyzické osoby ide

OÚ sú akékoľvek informácie týkajúce sa (i) identifikovanej FO alebo (ii) identifikovateľnej FO, pričom identifikovateľná FO je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, (ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. OÚ sa týkajú výlučne fyzickej osoby. Ak spracúvate údaje FO - podnikateľa, informujte nás o takomto spracúvaní.  OÚ sú napr. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje o vzdelaní, fotografia, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu, odtlačok prsta, hlas, online identifikátory osôb (napríklad IP adresa, cookies, identifikátory mobilných zariadení), elektronické identifikátory (napríklad RFID technológie), lokalizačné údaje (klasifikujú sa ako osobné, pretože sa dajú použiť na identifikáciu toho, kde jednotlivec žije, kde pracuje)

Toto pole je povinné
Field is required!

1.7. Na aké účely spracúvate OÚ dotknutých osôb (FO):

a. Zamestnanci
Toto pole je povinné
b. Klienti/Zákazníci
Toto pole je povinné
c. Iné:
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

1.8. Spracúvate osobitnú kategóriu OÚ?

Toto pole je povinné

 • rasový pôvod alebo etnický pôvod

 • politické názory

 • náboženská viera

 • filozofické presvedčenie

 • členstvo v odborových organizáciách

 • genetické údaje (osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby)

 • biometrické údaje (osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje. Typickým biometrickým údajom je napríklad fotografia tváre, rozpoznanie sietnice či odtlačok prsta)

 • údaje týkajúce sa zdravia (napr. o tehotenstve, invalidite, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon práce a pod.)

 • údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby

 • osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu

 • osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie priestupku

1.8.1. Ktoré konkrétne a z akého dôvodu?

rasový pôvod alebo etnický pôvod
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
politické názory
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
náboženská viera
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
filozofické presvedčenie
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
členstvo v odborových organizáciách
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
genetické údaje (osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby)
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
biometrické údaje (osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje. Typickým biometrickým údajom je napríklad fotografia tváre, rozpoznanie sietnice či odtlačok prsta)
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
údaje týkajúce sa zdravia (napr. o tehotenstve, invalidite, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon práce a pod.)
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osob
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie priestupku
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

1.9. Forma spracúvania OÚ:

Field is required!

1.10. Programy, v ktorých sú spracúvané osobné údaje:

a) V akých programoch spracúvate osobné údaje? (uveďte názov programu a typ agendy, ktorú v rámci neho spracúvate)
Toto pole je povinné
b) Kto má prístup do jednotlivých programov?
Toto pole je povinné
c) Akým spôsobom je chránený prístup do programu (prihlasovanie meno, heslo, iný identifikátor)?
Toto pole je povinné
d) Má každá oprávnená osoba samostatné heslo?/prístup?
Toto pole je povinné

1.11. Anonymizujete osobné údaje (zamestnancov vediete napr. len pod číslom, prístup kompletným osobným údajom má len niekoľko ľudí)?

Toto pole je povinné
a) Koľko ľudí a na akých pracovných pozíciách má prístup ku kompletným osobným údajom?
Toto pole je povinné
b) Akým spôsobom anonymizujete údaje a kto je za to zodpovedný?
Toto pole je povinné

1.12. Poskytujete údaje tretím osobám? Ktorým konkrétne a na aké účely?

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Účtovník
Toto pole je povinné
Personalista
Toto pole je povinné
Bezpezpečnostný technik
Toto pole je povinné
Požiarny technik
Toto pole je povinné
IT support - cloudové služby
Toto pole je povinné
Kuriérske služby
Toto pole je povinné
Reporting spoločníkom/materskej spoločnosti/
Toto pole je povinné
Zasielanie údajov pre obchodných partnerov pre vstup do ich priestorov
Toto pole je povinné
SBS/vrátnik/správca kamerového systému ak je externá spoločnosť
Toto pole je povinné
Outsourcing iných služieb obchodného charakteru
Toto pole je povinné
Iné.... (uveďte aj účel poskytovania OÚ)
Toto pole je povinné

máte k dispozícii sken vzorového dokumentu? "Zmluva so sprostredkovateľom - obchodná"

Toto pole je povinné

V závere analýzy Vám bude vygenerovaný zoznam potrebných príloh, ktoré budete mať možnosť po odoslaní analýzy nahrať to vyhradených polí.

1.13. Poskytujete OÚ do zahraničia?

Toto pole je povinné
a) v rámci EÚ
Toto pole je povinné
b) mimo EÚ
Toto pole je povinné
do ktorej krajiny EÚ? Komu? Za akým účelom? Na základe akého právneho vzťahu?
Field is required!
do ktorej krajiny mimo EÚ? Komu? Za akým účelom? Na základe akého právneho vzťahu?
Field is required!

máte k dispozícii sken vzorového dokumentu? "Zmluva – poskytovanie OÚ do zahraničia"

Toto pole je povinné

V závere analýzy Vám bude vygenerovaný zoznam potrebných príloh, ktoré budete mať možnosť po odoslaní analýzy nahrať to vyhradených polí.

1.14. Mali ste v minulosti vypracovaný bezpečnostný projekt/bezpečnostnú smernicu?

Toto pole je povinné

máte k dispozícii skeny dokumentov? - "Dokumenty implemenované podľa zákona 122/2013"

Toto pole je povinné

V závere analýzy Vám bude vygenerovaný zoznam potrebných príloh, ktoré budete mať možnosť po odoslaní analýzy nahrať to vyhradených polí.

1.15. Mali iste v minulosti poverenú a zaregistrovanú zodpovednú osobu?

Toto pole je povinné

1.16. Máte zodpovednú osobu v tomto období?

Toto pole je povinné

1.16.1. Registrovali ste ju na Úrade?

Toto pole je povinné

1.17. Mali ste v minulosti kontrolu z Úradu na ochranu osobných údajov alebo inú úradnú kontrolu súvisiacu s osobnými údajmi a ich bezpečnosťou?

Toto pole je povinné

máte k dispozícii skeny dokumentov? "Záznam z kontroly úradu pre ochranu osobných údajov"

Toto pole je povinné

1.18. Máte registratúrny poriadok a/alebo archivačný poriadok?

Toto pole je povinné

1.19. Likvidácia OÚ

a) Akým spôsobom likvidujete OÚ
Toto pole je povinné
b) Akým spôsobom likvidujete elektronické alebo fyzické nosiče OÚ?
Toto pole je povinné
c) Po akej dobe likvidujete OÚ?
Toto pole je povinné

2) IS MZDY A PERSONALISTIKA:

2.1. Aké osobné údaje o zamestnancoch spracúvate?

Field is required!
Iné - konkrétne:
Toto pole je povinné

2.2. Máte k dispozícii sken vzorového dokumentu? "Vzor pracovnej zmluvy"

Toto pole je povinné

V závere analýzy Vám bude vygenerovaný zoznam potrebných príloh, ktoré budete mať možnosť po odoslaní analýzy nahrať to vyhradených polí.

2.3. Máte k dispozícii skeny dokumentov? "Vzor dohody o pracovnej činnosti, Dohody o pracovnej činnosti ,Dohody o brigádnickej práci študenta, Dohoda o výkone práce"

Toto pole je povinné

V závere analýzy Vám bude vygenerovaný zoznam potrebných príloh, ktoré budete mať možnosť po odoslaní analýzy nahrať to vyhradených polí.

2.4. Ktoré osobné údaje externých spolupracovníkoch spracúvate? ( za externého spolupracovníka považujeme osobu - podnikateľa, ktorá pre Vás vykonáva za odmenu činnosť, na základe obchodnoprávneho vzťahu, nie pracovnoprávneho.)

Field is required!
Toto pole je povinné

2.5. Koľko máte zamestnancov (aj podľa jednotlivých oddelení)?

Oddelenie manažmentu
Toto pole je povinné
-
+
Field is required!
Oddelenie administratívy
Toto pole je povinné
-
+
Toto pole je povinné
Pesonálne oddelenie
Toto pole je povinné
-
+
Toto pole je povinné
Účtovné oddelenie
Toto pole je povinné
-
+
Toto pole je povinné
Marketingové oddelenie
Toto pole je povinné
-
+
Toto pole je povinné
Oddelenie výroby
Toto pole je povinné
-
+
Toto pole je povinné
Iné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

2.6. Koľko máte externých spolupracovníkov a na akých pozíciách?

Field is required!

2.7. Máte k dispozícii sken vzorového dokumentu? "Vzor zmluvy s externým spolupracovníkom"

Toto pole je povinné

V závere analýzy Vám bude vygenerovaný zoznam potrebných príloh, ktoré budete mať možnosť po odoslaní analýzy nahrať to vyhradených polí.

2.8. Monitoring zamestnancov/externých spolupracovníkov:

a) monitorujete zamestnancov/externých spolupracovníkov?
Toto pole je povinné
b) akým spôsobom monitorujete?
Toto pole je povinné
Field is required!
c) kto má prístup k záznamom z monitorovania?
Toto pole je povinné

2.9. Požadujete od zamestnancov lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu?

Toto pole je povinné
a) ak áno, kto zabezpečuje výkon tejto prehliadky?
Toto pole je povinné
b) akým spôsobom je Vám odovzdaný lekársky posudok?
Toto pole je povinné
c) kto má prístup k lekárskemu potvrdeniu?
Toto pole je povinné
d) ako je lekárske potvrdenie uchovávané?
Toto pole je povinné
e) po akú dobu uchovávate lekárske potvrdenie?
Toto pole je povinné

2.10. Kontrolujete dochádzku zamestnancov a externých pracovníkov?

Kontrolujete dochádzku zamestnancov a externých pracovníkov?
Toto pole je povinné
Akým spôsobom?
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

2.10.1. aké biometrické údaje spracúvate?

Toto pole je povinné

2.10.2. akým spôsobom evidujete dochádzku zamestnancov prostredníctvom dochádzkových kariet?

Toto pole je povinné

2.10.3. kto kontroluje, resp. pracuje v tomto IS?

Toto pole je povinné

2.11. Akým spôsobom odovzdávate výplatné pásky zamestnancom?

Toto pole je povinné
akým iným spôsobom (napr. poštou)?
Toto pole je povinné
i. kto to realizuje?
Toto pole je povinné
ii. odovzdáva sa oproti podpisu?
Toto pole je povinné
i. kto to realizuje?
Toto pole je povinné
ii. zasielate v chránenej forme? ak áno ako chránite tieto údaje (heslo al. i.)?
Toto pole je povinné

2.12. Akým spôsobom pristupujete k osobným dokladom zamestnancov (OP, zdravotná kartička, vodičský preukaz, iný preukaz)?

a) Vyhotovujete skeny dokladov zamestnancov?
Toto pole je povinné
Prosím, nahrajte jeho znenie
Toto pole je povinné
b) Používate skeny dokladov, alebo si preposielate OÚ zamestnancov cez internet?
Toto pole je povinné
Prosím, nahrajte jeho znenie
Toto pole je povinné
c) Vyhotovujete fotokópie dokladov zamestnancov?
Toto pole je povinné
Prosím, nahrajte jeho znenie
Toto pole je povinné
Ako ich uchovávate?
Toto pole je povinné
d) Vyhotovujete fotokópie dokladov externých spolupracovníkov?
Toto pole je povinné
Prosím, nahrajte jeho znenie
Toto pole je povinné
e) Disponujete písomným súhlasom zamestnancov s kopírovaním, resp. skenovaním ich dokladov?
Toto pole je povinné
Prosím, nahrajte jeho znenie
Toto pole je povinné

2.13. Vyhotovujete ako spoločnosť špeciálne, resp. špecifické preukazy? (napr. SBS)

Toto pole je povinné

2.14. Priraďujete zamestnancom ID alebo iné identifikátory?

Toto pole je povinné
Doplňte bližšie info aký identifikáítor priraďujete?
Toto pole je povinné

2.15. Vediete zoznamy zamestnancov, resp. externých spolupracovníkov?

Toto pole je povinné
a) Sú takéto zoznamy zverejnené, resp. prístupné iným zamestnancom?
Toto pole je povinné
b) Ak áno všetkým, alebo iba určitej kategórii?/akej?/
Toto pole je povinné

2.16. Spracúvate OÚ zamestnancov v rozsahu fotografie?

Toto pole je povinné
za akým účelom spracúvate fotografie zamestnancov?
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

2.17. Zverejňujete údaje o zamestnancoch? /akýkoľvek údaj/

Toto pole je povinné
a) zverejnenie na oficiálnom webovom sídle spoločnosti v rozsahu vizitky
Toto pole je povinné
b) zverejnenie na oficiálnom webovom sídle spoločnosti spolu s fotografiou
Toto pole je povinné
c) zverejnenie neverejné – v rámci spoločnosti – zoznamy zamestnancov s ich t.č. a e-mailovou adresou a pracovným zaradením
Toto pole je povinné
d) zverejňovanie fotografií na sociálnych sieťach – oficiálny účet spoločnosti
Toto pole je povinné
e) Máte (plánujete mať) “facebook” spoločnosti, alebo intranetovú komunikačnú sieť?
Toto pole je povinné

2.18. Komu poskytujete údaje o Vašich zamestnancoch?

a) mzdárka
Toto pole je povinné
b) bozp
Toto pole je povinné
c) požiarna ochrana
Toto pole je povinné
d) PZS – verejný zdravotník
Toto pole je povinné
e) PZS – lekár
Toto pole je povinné
f) Lekár
Toto pole je povinné
g) zdravotná poisťovňa,
Toto pole je povinné
h) Sociálna poisťovňa,
Toto pole je povinné
i) daňový úrad,
Toto pole je povinné
j) zástupcovia zamestnancov,
Toto pole je povinné
k) súdy a orgány činné v trestnom konaní,
Toto pole je povinné
l) exekútor,
Toto pole je povinné
m) iný oprávnený subjekt – konkrétne:
Toto pole je povinné
Field is required!

2.19. Zamestnávate osoby mladšie ako 16 rokov?

Toto pole je povinné

3) UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE:

3.1. Vediete evidenciu uchádzačov o zamestnanie?

Toto pole je povinné

3.2. Likvidujete životopisy, resp. OÚ o uchádzačoch po ukončení výberového konania?

Toto pole je povinné

3.3. Prijímate žiadosti o zamestnanie aj v prípadoch, ak nemáte vyhlásené výberové konanie?

Toto pole je povinné

3.4. Aké informácie požadujete od uchádzačov o zamestnanie?

Toto pole je povinné

4) KLIENTI – FYZICKÉ OSOBY:

4.1. Spracúvate osobné údaje svojich klientov (FO)?

Toto pole je povinné
4.1.1. Aké osobné údaje klientov spracúvate?
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

4.2. Prosím predložte vzorovú zmluvu s klientom, ak takúto máte (napr. vo forme objednávky, VOP a pod.)

Toto pole je povinné

4.3. Používate OÚ zákazníkov (fyzické osoby) na tvorbu profilov alebo modelov chovania?

Toto pole je povinné

4.4. Zasielate zákazníkom newsletter ?

Toto pole je povinné
a) zasielate newsletter novým zákazníkom, ktorí u Vás ešte nič neobjednali?
Toto pole je povinné
b) pýtali ste si v minulosti súhlas so zasielaním reklamy, resp. newslettrov?
Toto pole je povinné
Prosím uveďte jeho znenie
Toto pole je povinné
máte k dispozícii sken vzorového dokumentu? "Vzor pôvodného súhlasu so zasielaním newslettrov"
Toto pole je povinné

V závere analýzy Vám bude vygenerovaný zoznam potrebných príloh, ktoré budete mať možnosť po odoslaní analýzy nahrať to vyhradených polí.

c) Po akú dobu požadujete evidovať údaje o klientovi za účelom zasielania newslettrov?
Toto pole je povinné

4.5. Využívate i iné formy reklamy, resp. marketingu?

Toto pole je povinné
Aké?
Toto pole je povinné

4.6. Fotografujete zákazníkov/klientov?

Toto pole je povinné
a) ako evidujete tieto fotografie?
Field is required!
b) za akým účelom spracúvate fotografie klientov?
Field is required!
c) na akom právnom základe ste k dnešnému dňu spracúvali osobné údaje klientov?
Field is required!
Field is required!

4.7. Máte firemnú aplikáciu na mobil?

Toto pole je povinné
4.7.1. akú konkrétne?
Toto pole je povinné

4.8. Môžu sa u Vás zákazníci registrovať do „vernostného programu“?

Toto pole je povinné
a) aké údaje spracúvate za týmto účelom?
Toto pole je povinné
b) čo všetko obnáša pre FO vernostný program?
Field is required!
Toto pole je povinné

4.9. Organizujete spotrebiteľské súťaže?

Toto pole je povinné

4.10. Organizujete súťaže na webe?

Toto pole je povinné
prosím popíšte typ súťaží a spôsoby ako ich vykonávate, ako vyhodnocujete
Toto pole je povinné

4.11. Požadujete na overenie totožnosti občiansky preukaz, alebo iný preukaz fyzickej osoby – klienta, alebo jeho zamestnanca?

Toto pole je povinné

4.12. Vyhotovujete fotokópie alebo skeny preukazov totožnosti zákazníkov?

Toto pole je povinné

4.13. Zverejňujete zmluvy?

Toto pole je povinné

4.14. Poskytujete údaje o klientoch tretím osobám?

Toto pole je povinné

5) PREVÁDZKUJETE E-SHOP?

Toto pole je povinné

5.1. Kde máte umiestnený server? (Uveďte čo najbližšiu lokalizáciu, t.j. ak máte server umiestnený v priestoroch spoločnosti, uveďte adresu, ako aj umiestnenie v rámci budovy.)

Toto pole je povinné

5.2. Uveďte prosím odkaz na e-shop:

Toto pole je povinné

5.3. Je možné na e-shope vykonať nákup i bez registrácie?

Toto pole je povinné

5.4. Vediete evidenciu zákazníkov? (nemáme na mysli evidovanie faktúr, ale vedenie zoznamov zákazníkov)

Toto pole je povinné

5.5. Sledujete správanie zákazníkov na webe?

Toto pole je povinné

5.6. Používate cookies?

Toto pole je povinné
5.6.1. Aké údaje prostredníctvom cookies zaznamenávate?
Toto pole je povinné

5.7. Máte na e-shope špecifické funkcie, prostredníctvom ktorých spracúvate osobné údaje?

Toto pole je povinné
Vymenujte ich prosím a stručne ich popíšte
Toto pole je povinné

5.8. Zasielate Vy alebo iný subjekt klientom e-maily po ukončení nákupu, predmetom ktorých je prieskum spokojnosti?

Zasielate Vy alebo iný subjekt klientom e-maily po ukončení nákupu, predmetom ktorých je prieskum spokojnosti?
Toto pole je povinné
Prosím popíšte túto službu.
Toto pole je povinné

6) PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM:

6.1. Ktoré osoby majú prístup k osobným údajom zamestnancov, klientov, zamestnancov klientov

Oddelenie/Pracovná pozícia
Toto pole je povinné
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Ku ktorým OÚ má prístup
Toto pole je povinné
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Popis prístupu, úkony, ktoré s OÚ realizuje
Toto pole je povinné
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

6.2. Informovanie o povinnostiach a prístupe k OÚ:

a) sú zamestnanci informovaní o zásadách spracovania OÚ podľa ich pracovnej náplne?
Toto pole je povinné
b) sú zamestnanci informovaní alebo zaškolení na používanie bezpečnostných prvkov zariadení (notebook, mobil, automobily, kamery a pod.), ktoré používajú, alebo s ktorými prichádzajú do styku?
Toto pole je povinné

7) KAMEROVÝ SYSTÉM:

7.1. Používate v priestoroch spoločnosti kamerový systém?

Toto pole je povinné

7.2. Tieto priestory sú prístupné

a) verejnosti
Toto pole je povinné
b) iba povolaným osobám
Toto pole je povinné
c) všetkým zamestnancom
Toto pole je povinné
d) iné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

7.3. Máte interný prístup ku kamerovým záznamom?

Toto pole je povinné
7.3.2. Kto má k nim prístup?
Toto pole je povinné
7.3.2. uveďte externú spoločnosť s prístupom
Toto pole je povinné

7.4. Nahrávate záznamy z kamier?

Toto pole je povinné
a) Po akej dobe ich likvidujete?
Toto pole je povinné
7.4.1. Aký typ záznamu sa zhotovuje? Môžete uviesť viac odpovedí
Field is required!
Toto pole je povinné

7.5. Za akým účelom monitorujete priestor kamerami?

Field is required!
Toto pole je povinné

7.6. Boli zamestnanci oboznámení so zavedením monitorovania prostredníctvom kamier?

Toto pole je povinné

8) VY ako SPROSTREDKOVATEĽ:

8.1. Vykonávate činnosti, na základe ktorých ste v postavení sprostredkovateľa?

„sprostredkovateľ je fyzická́ alebo právnická́ osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný́ subjekt, ktorý́ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“
Toto pole je povinné
Opíšte takúto činnosť
Toto pole je povinné

8.2. Na aký účel spracúvate osobné údaje ako sprostredkovateľ?

Toto pole je povinné

8.3. Uzatvorili ste sprostredkovateľskú zmluvu podľa GDPR?

Toto pole je povinné

9) PERSONÁLNA AGENTÚRA:

9.1. aké produkty pre klientov ponúkate?

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

10) BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

10.1. Akú dokumentáciu v oblasti ochrany OÚ máte vypracovanú?

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

máte k dispozícii sken dokumentov? "Vypracovaná bezpečnostná smernica, Vypracovný bezpečnostný project, Pôvodné oznámenie/registrácia IS,Evidencia IS

Toto pole je povinné

V závere analýzy Vám bude vygenerovaný zoznam potrebných príloh, ktoré budete mať možnosť po odoslaní analýzy nahrať to vyhradených polí.

10.2. Aké iné interné smernice máte prijaté? (napr. Kamerový systém, pracovný poriadok, IT smernica,...). Predložte nám ich prosím.

Toto pole je povinné

10.3. Kde sú fyzicky umiestnené spisy, zložky alebo iné nosiče údajov, vrátane serverov, na ktorých sa ukladajú OÚ? Uveďte čo najbližšiu lokalizáciu, t.j. ak máte spisy, zložky alebo iné nosiče údajov, vrátane serverov umiestnené v priestoroch spoločnosti, uveďte adresu, ako aj umiestnenie v rámci budovy /archív na prvom poschodí, uzamykateľná skriňa na chodbe, a pod./

Toto pole je povinné

10.4. Aké je zabezpečenie a prístup do kancelárií? (uzamykanie, openspace)?

Toto pole je povinné

10.5. Aké je fyzické zabezpečenie serverov, kde sa ukladajú osobné údaje?

Toto pole je povinné

10.6. Kľúčový režim – kto spravuje kľúče?

Toto pole je povinné
i. Kde sú umiestnené náhradné kľúče?
Toto pole je povinné
ii. Kto vedie evidenciu kľúčov?
Toto pole je povinné

10.7. Vlastníte alebo prenajímate si servery na ktorých ukladáte osobné údaje?

Toto pole je povinné
V ktorej krajine/krajinách máte umiestnené servery, na ktorých sa ukladajú osobné údaje?
Toto pole je povinné
Kto tieto servery spravuje a na základe akých zmlúv?
Toto pole je povinné
Ako zabezpečujete zálohovanie týchto serverov?
Toto pole je povinné

10.8. Aké technické opatrenia boli u Vás prijaté?

Počítač/notebook - disponujete jedným z týchto typov zariadení?

Toto pole je povinné
a) je zabezpečený heslom?
Toto pole je povinné
b) má každý zamestnanec vlastné užívateľské meno a heslo?
Toto pole je povinné
c) zamestnanci si heslá volia sami?
Toto pole je povinné
d) je každé heslo individuálne stanovené?
Toto pole je povinné
e) definovanie hesiel má samostatnú filozofiu a je možné ich vyvodiť.
Toto pole je povinné
f) menia zamestnanci v intervaloch svoje heslá? Uveďte interval:
Toto pole je povinné
Uveďte interval
Toto pole je povinné
g) aký operačný systém je na pracovných počítačoch?
Toto pole je povinné
h) Máte nainštalovaný a antivírový program na všetkých pracovných počítačoch? Doplňte prosím typ:
Toto pole je povinné

Mobilný telefón - disponujte týmto typom zariadenia?

Toto pole je povinné
a) Je prístup do mobilného telefónu je zabezpečený heslom?
Toto pole je povinné
b) Používajú zamestnanci firemné mobilné telefóny?
Toto pole je povinné
c) Je zakázané pripájať k iným zariadeniam mimo spoločnosti firemné mobilné telefóny( napr. súkromné počítače, internetové kaviarne a pod.)?
Toto pole je povinné

Wifi modem - disponujte týmto typom zariadenia?

Toto pole je povinné
a) Je Prístup do wifi siete zabezpečený protokolom WPA2 pomocou hesla?
Toto pole je povinné
b) Používajú to isté wifi i neoprávnené osoby?
Toto pole je povinné
c) Používajú to isté wifi i návštevy?
Toto pole je povinné

Tlačiareň/Multifunkčný prístroj/skener - disponujete jedným z týchto typov zariadení?

Toto pole je povinné
a) Sú tlačiarne/multifunkčné prístroje napojené do počítačovej siete, ktorá je zabezpečená proti vstupu tretích osôb?
Toto pole je povinné
b) Sú spoločné tlačiarne umiestnené na mieste voľne dostupnom verejnosti? (chodba, spoločná čakáreň, vestibul pri vrátnikovi)
Toto pole je povinné

Server umiestnený u prevádzkovateľa - disponujete s takýmto typom zariadenia?

Toto pole je povinné
a) Vytvoril prevádzkovateľ LAN sieť, v ktorej sú zapojené jednotlivé pracovné počítače a dátové úložisko?
Toto pole je povinné
b) Aký operačný systém využíva Server? Napr. Windows server.
Toto pole je povinné
c) Kto má prístup do dátového úložiska?
Toto pole je povinné
d) Prostredníctvom čoho majú konkrétne osoby prístup do dátového úložiska? (napr. Prostredníctvom svojho užívateľského mena a hesla).
Toto pole je povinné
e) Kto prideľuje užívateľské meno a heslo?
Toto pole je povinné
f) Kde je umiestnené dátové úložisko?
Toto pole je povinné
g) Ako je dátové úložisko zabezpečené? (napr. uzamykateľnými dverami)
Toto pole je povinné
h) Je možné vzdialené ovládanie servera? (Buď IP alebo vzdialenou aplikáciou)
Toto pole je povinné

Zdieľaný virtuálny server poskytovaný iným subjektom (Cloud, Hosting) - disponujete s takýmto typom zariadenia?

Toto pole je povinné
a) Spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na cloude?
Toto pole je povinné
b) Kto je poskytovateľom cloudu?
Toto pole je povinné
c) Kde je umiestnený server?
Toto pole je povinné
d) Máte užívateľský prístup k virtuálnemu serveru?
Toto pole je povinné
e) Je vstup do databázy zabezpečený menom a bezpečnostným heslom?
Toto pole je povinné
f) Je komunikácia pod týmto serverom šifrovaná?
Toto pole je povinné

USB kľúč, Externý disk - disponujete jedným z týchto typov zariadenia?

Toto pole je povinné
a) Používa prevádzkovateľ USB kľúč za účelom zálohovania osobných údajov?
Toto pole je povinné
b) Používa prevádzkovateľ, externý disk za účelom zálohovania osobných údajov?
Toto pole je povinné

Skartovač - disponujete takýmto typom zariadenia?

Toto pole je povinné
a) Vlastní a používa prevádzkovateľ skartovač?
Toto pole je povinné
b) Kde je skartovač umiestnený?
Toto pole je povinné
c) Za akým účelom sa skartovač používa? /napr. Likvidácia nosičov dát v listinnej podobe/
Toto pole je povinné

11) ELEKTRONICKÉ KARTY (EK):

11.1. Používate Elektronické karty?

Toto pole je povinné

11.2. Kto ich spravuje?

Field is required!
Toto pole je povinné

11.3. Aké osoby (oddelenie, pracovná pozícia) majú prístup k Osobným údajom uloženým na EK?

Toto pole je povinné

11.4. Za akým účelom používate EK?

Toto pole je povinné

11.5. Aké osobné údaje sú uložené na EK?

Toto pole je povinné

11.6. Aké osobné údaje sú zobrazené graficky na EK?

Toto pole je povinné

12) STRÁŽNA SLUŽBA A OCHRANA BUDOVY:

12.4. Zabezpečuje ochranu objektov spoločnosti strážna služba?

Toto pole je povinné

máte k dispozícii sken vzorového dokumentu? "Zmluva so strážnou službou"

Toto pole je povinné

V závere analýzy Vám bude vygenerovaný zoznam potrebných príloh, ktoré budete mať možnosť po odoslaní analýzy nahrať to vyhradených polí.

12.5. Zabezpečuje ochranu objektu Váš zamestnanec na pozícii strážnik?

Toto pole je povinné

12.6. Zaznamenávate identifikačné údaje osôb pri jednorazovom vstupe do objektu (napr. kniha návštev)?

Toto pole je povinné
akým spôsobom?
Toto pole je povinné
aké kategórie údajov spracúvate pri jednorázovom vstupe? /meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP, ... iné/
Toto pole je povinné

12.7. Ako je zabezpečená budova?

a) uzamykateľný vchod
Toto pole je povinné
b) mreže
Toto pole je povinné
c) bezpečnostné okná
Toto pole je povinné
d) poplachový systém
Toto pole je povinné
e) kamerový systém
Toto pole je povinné
f) iné – konkrétne:
Toto pole je povinné

12.8. Ak máte poplachový systém, kto disponuje heslom?

a) každý zamestnanec, pričom heslo je rovnaké pre každého
Toto pole je povinné
b) každý zamestnanec, pričom heslo má každý vlastné a jedinečné
Toto pole je povinné
c) oprávnené osoby, pričom heslo je rovnaké
Toto pole je povinné
d) oprávnené osoby, pričom heslo má každý vlastné a jedinečné
Toto pole je povinné
e) konateľ spoločnosti
Toto pole je povinné
f) správca budovy
Toto pole je povinné
g) stála strážna služba
Toto pole je povinné
h) iné: /prosím doplňte/
Toto pole je povinné

13) TLAČ – MÉDIÁ:

13.1. Vydávate interné alebo verejné tlačoviny, noviny, tlačenú reklamu alebo letáky informačného charakteru?

Field is required!

13.2. Redigujete zverejňované informácie aj z pohľadu autorských práv a pravidiel ochrany osobných údajov?

Field is required!

13.3. Zverejňujete v týchto médiách fotografie osôb nasnímané bez privolenia daných osôb alebo nie na verejnom priestranstve alebo ako ilustračné fotografie?

Field is required!

13.4. Získavate fotografie aj z iných externých zdrojov? Napr. fotobanky a pod.

Field is required!

13.5. Zverejňujete tieto médiá aj v elektrickej podobe prostredníctvom internetu?

Field is required!

UPOZORNENIE:Prosím zaznamenajte si uvedený zoznam príloh, ktoré vo vzťahu k hore uvedeným odpovediam považujeme za nevyhnutné doručiť v čo najbližšej dobe.

Po odoslaní dotazníka GDPR Vám bude zobrazená stránka, kde uvedené prílohy môžete nahrať. Link na nahratie príloh Vám bude zaslaný i e-mailom. 


V prípade, že sa dotazník odosiela dlhšiu dobu (viac ako 5 minút) a nie je Vám zobrazená stránka pre nahranie príloh, bude Vám v priebehu nasledujúcich 24 hodín odoslaný email s linkom, kde tieto prílohy nahráte.


Zároveň Vám dáme spätnú väzbu, či sme dotazník obdržali v kompletnej forme a to doručením jeho kópie.

Zmluva so sprostredkovateľom - obchodná
Zmluva – poskytovanie oú do zahraničia
Dokumenty implemenované podľa zákona 122/2013
Záznam z kontroly úradu pre ochranu osobných údajov
Vzor pracovnej zmluvy
Vzor dohody o pracovnej činnosti
Dohody o pracovnej činnosti
Dohody o brigádnickej práci študenta
Dohoda o výkone práce
Vzor zmluvy s externým spolupracovníkom
Vzor pôvodného súhlasu so zasielaním newslettrov
Vypracovaná bezpečnostná smernica
Vypracovný bezpečnostný projekt
Oznámenie registrácia/IS
Evidencia IS
Zmluva so strážnou službou