Analýza - Spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa

11%

1. VŠOBECNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

***

Uvedená analýza slúži pre účely vypracovania bezpečnostnej dokumentácie pre objednávateľa /pozn. Prevádzkovateľa IS/ na základe Zmluvy o dielo.

***

Analýza spracúvania ochrany osobných údajov prevádzkovateľom má dôverný charakter.

Spoločnosť MG Business Services s.r.o. za zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré jej budú poskytnuté v súvislosti s  vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie, najmä o informáciách získaných touto analýzou. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje skutočnosť, ak jednotlivé údaje zhotoviteľ poskytne tretím osobám, ktoré zhotoviteľ poverí na  vypracovanie dokumentácie pre objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu uvedených informácií i vo vzťahu k tretím osobám povereným zhotoviť bezpečnostnú dokumentáciu pre objednávateľa, a to aj po zániku zmluvného vzťahu.

***

V prípade, ak vzniknú ďalšie špecifické otázky, alebo požiadavky na doplnenie, opravu, úpravu analýzy, budeme Vás kontaktovať telefonicky, alebo mailom.

 

***UPOZORNENIE***

Osoba zodpovedná za vyplnenie analýzy (Poverená osoba)  prehlasuje, že všetky údaje vyplní / uvedie s maximálnou starostlivosťou, správne, úplné, aktuálne a kompletne, nič nezamlčí a je si vedomá, že analýza predstavuje podklad ku správnemu vygenerovaniu povinností prevádzkovateľa IS vyplývajúcich z jednotlivých právnych noriem, ako aj k vypracovaniu bezpečnostnej dokumentácie.

 

_______________________

Poverená osoba
1.1. Identifikácia objednávateľa /ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“/:
1.2. Identifikácia osoby, ktorá je poverená na doplnenie analýzy a zodpovedanie jednotlivých otázok /ďalej aj ako „Poverená osoba“/:

Poverená osoba č.2

1.4. Akú činnosť firma vykonáva - Reálna činnosť vašej firmy (nie predmety činnosti podľa obchodného registra ale vlastnými slovami akú činnosť reálne firma vykonáva.) Prosíme doplniť detailne všetky činnosti, ktoré vykonávate, nie len jednoslovne. Napr. Stavebná činnosť, predaj a prenájom zariadení, prenájom stavebných materiálov, prenájom stavebnej techniky a vozidiel. Alebo: ubytovacie služby - hotel, reštauračné služby, prenájom bicyklov a lyží, účtovné služby.
OÚ sú akékoľvek informácie týkajúce sa (i) identifikovanej FO alebo (ii) identifikovateľnej FO, pričom identifikovateľná FO je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, (ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
OÚ sa týkajúce výlučne fyzickej osoby. Fyzická osoba – podnikateľ (SZČO) sa vo všeobecnosti nepovažuje za dotknutú osobu podľa zákona. Ak však spracúvate údaje aj FO – podnikateľa, informujte nás o rozsahu spracúvania za účelom posúdenia prípadných výnimiek zo všeobecného pravidla.
OÚ sú napr. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje o vzdelaní, fotografia, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu, odtlačok prsta, hlas, online identifikátory osôb (napríklad IP adresa, cookies, identifikátory mobilných zariadení), elektronické identifikátory (napríklad RFID technológie), lokalizačné údaje (klasifikujú sa ako osobné, pretože sa dajú použiť na identifikáciu toho, kde jednotlivec žije, kde pracuje)
V prípade pochybností, či spracovávate osobné údaje považujte to v analýze za ÁNO, my z rozsahu uvedených údajov ktoré spracúvate určíme či sa o OÚ jedná alebo NIE.

zamestnanec môjho klienta dieťa do 15 rokov (mimo daňový bonus) mladistvý od 16-18 rokov (mimo daňový bonus) žiak, študent vykonávajúci duálne vzdelávanie Uveďte iné kategórie osôb ktorých osobné údaje spracúvate Iné Neprichádzam do styku s osobnými údajmi (OÚ) fyzických osôb (FO) zo žiadnych z vymenovaných kategórií

údaje týkajúce sa zdravia (napr. o tehotenstve, invalidite, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon práce, potvrdenia o práceneschopnosti a pod.)

rasový pôvod alebo etnický pôvod

politické názory

náboženská viera

filozofické presvedčenie

členstvo v odborových organizáciách

genetické údaje (osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby)

biometrické údaje (osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje. Typickým biometrickým údajom je napríklad fotografia tváre, rozpoznanie sietnice či odtlačok prsta)

údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby

osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu

osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie priestupku

1.16. Využívate služby externých zmluvných partnerov? Ako napr.:

Príklad odpovede: materskej spoločnosti odosielame zoznamy zamestnancov, ročné účtovné uzávierky. Inak nespolupracujeme. ALEBO: materská spoločnosť sídli v rovnakých priestoroch. Prepojenie je úzke, máme spoločný server, spoločné kontá v PC programoch, spravuje nám kompletnú personálnu i mzdovú agendu.

1.17.2. Doplňte, prosím:
1.22. Likvidácia OÚ

2. IS MZDY A PERSONALISTIKA

(dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o výkone práce)?

(iných ako účtovník, personalista, BOZP technik, PO technik, IT technik, PZS verejný zdravotník, PZS lekár, lekár, audítor, právnik, vrátnik, SBS, správca kamerového systému, kuriérske služby.)

Účtovník, Personalista, Bezpečnostný technik, Požiarny technik, IT technik – cloudové služby, Kuriérske služby, SBS, Vrátnik, Správca kamerového systému ak je externá spoločnosť, Právnik, Audítor, Pracovná zdravotná služba – verejný zdravotník, Pracovná zdravotná služba – lekár, Iné.... (uveďte aj účel poskytovania OÚ)

(všetky zmluvné typy)

2.4. Monitoring zamestnancov:

(Za monitorovanie sa považuje oslabenie ochrany súkromia kontrolovaním dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov rôznymi zariadeniami a spôsobmi, akými sú napr. kamerové systémy, sledovanie e-mailovej firemnej korešpondencie, GPS v autách, a pod.)

Príklad: tabuľka, odchod, príchod, meno zamestnanca a pod.

Príklad: tabuľka, odchod, príchod, meno zamestnanca a pod.

Príklad: tabuľka, odchod, príchod, meno zamestnanca a pod.

2.10. Akým spôsobom pristupujete k osobným dokladom zamestnancov * ( OP, zdravotná kartička, vodičský preukaz, iný preukaz)
2.14. Zverejňujete údaje o zamestnancoch? /akýkoľvek údaj/

3. UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

4. KLIENTI – FYZICKÉ OSOBY

4.2. Na aký účel spracúvate osobné údaje klientov/zákazníkov fyzických osôb a SZČO? Aký je dôvod, že osobné údaje získavate?
Účel 1 - Aké osobné údaje klientov FO spracúvate?
Účel 2 - Aké osobné údaje klientov FO spracúvate?
Účel 3 - Aké osobné údaje klientov FO spracúvate?
Ak áno, nahrajte prosím jeho znenie. (Pre nahratie všetkých potrebných súborov vás vyzveme na konci tohoto formuláru)
Ak áno, nahrajte prosím jeho znenie.
8. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
8.1. Informovanie o povinnostiach a prístupe k OÚ:
9. KAMEROVÝ SYSTÉM

10. NÁŠ KLIENT AKO SPROSTREDKOVATEĽ

„sprostredkovateľ je fyzická́ alebo právnická́ osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný́ subjekt, ktorý́ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“/

(napr. zamestnanci môjho klienta, zákazníci môjho klienta a pod.)

11. PERSONÁLNA AGENTÚRA

12. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

(Uveďte prosím presnú adresu: ulicu, číslo popisné, mesto, PSČ)

(uzamykanie, openspace)

13. Aké technické opatrenia boli u Vás prijaté?

(napr. na súkromné počítače, v internetových kaviarňach a pod.)

17. Server umiestnený u prevádzkovateľa

(uzamykateľné dvere, open space)

(napr. Prostredníctvom svojho užívateľského mena a hesla)

(napr. Prostredníctvom svojho užívateľského mena a hesla)

18. Zdieľaný virtuálny server poskytovaný iným subjektom (Cloud, Hosting)

(presná adresa, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ)

21. ELEKTRONICKÉ KARTY (EK)
22. STRÁŽNA SLUŽBA A OCHRANA BUDOVY

Aké iné? Prosím doplňte.

DODATOČNĚ KATEGÓRIE

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Na základe vami vyplnených polí, prosím nahrajte nasledovné prílohy:

LOGO

Nahrajte logo vo formáte JPG prípadne PDF

ZMLUVY

DOKUMENTY