ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA KAT. 2

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatnilo v januári 2019.

 

Najbližší termín pre povinnosť elektronicky oznámiť uvedené údaje príslušnému orgánu verejného zdravotníctva je 28.2.2020.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR posudzuje najefektívnejšie možnosti technického riešenia uvedeného ustanovenia. 
O praktickom uplatnení predmetného ustanovenia v aplikačnej praxi zamestnávateľmi, teda o konkrétnom spôsobe elektronického oznamovania údajov v januári 2019, budú všetky orgány verejného zdravotníctva v SR (§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.) informovať na svojich internetových stránkach.

Rozsah oznámenia údajov o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie je určený zákonom v § 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.:
  1. názov pracoviska,
  2. názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,
  3. počet zamestnancov pracoviska.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
  • - zvoľte jednu z možností -
  • Som klientom MG PZS, s.r.o.
  • Nie som klientom MG PZS, s.r.o.
.Pole je povinné.
.Pole je povinné.
Pole nie je povinné.