GDPR - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Právna úprava:

Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej aj ako „GDPR“

 

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti, s ktorými sa musia dotknuté spoločnosti zosúladiť najneskôr do 25. 5. 2018.

 

Implementácia nariadenia je pre každú organizáciu iná, ale obsahuje niektoré spoločné prvky. Zavedenie nových povinností môže trvať mesiace, ale aj roky.

  

S MG Business Servicess s.r.o. bude Váš biznis pripravený, navyše znížime riziká vášho podnikania a zoptimalizujeme náklady.

Mám predbežný záujem o
  • - zvoľte jednu z možností -
  • audit GDPR
  • projekt GDPR
  • Informačná povinnosť
.Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Počet zamestnancov
  • - zvoľte jednu z možností -
  • do 5 zamestnancov
  • 6 až 10 zamestnancov
  • 11 až 25 zamestnancov
  • 26 až 50 zamestnancov
  • nad 50 zamestnancov
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole nie je povinné.