OCHRANA PRED POŽIARMI

Protipožiarna ochrana - Komplexné služby

Prostredníctvom služieb špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany Vám pomôžeme splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi. Naša organizácia zabezpečuje Služby technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Rozsah služieb a činností:

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
  • vykonávanie vstupného a periodického školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej príprave protipožiarnych hliadok
  • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
  • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  • telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby