Odpady a obaly
– Zabezpečenie evidenčných a registračných  povinností  podľa rozšírenej zodpovednosti výrobcu
(obaly a odpady z obalov, elektrozariadenia a elektroodpad, batérie a akumulátory, vozidlá a staré vozidlá, pneumatiky a odpadové pneumatiky, neobalové výrobky a odpad z nich) podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch)

– Povinnosti pôvodcu odpadov

Ovzdušie / HFC

– Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia podľa zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší (zákon o ovzduší) 
– Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností prevádzkovateľa zariadení s obsahom HFC plynov podľa zákona č.286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o fluórovaných skleníkových plynoch)
Voda
– Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností podľa zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predpisov (vodný zákon)
– Zabezpečenie výkonu funkcie vodohospodára
V prípade presného zadania vašej požiadavky v oblasti Odpadov vyplňte prosím uvedený dotazník.
V prípade všeobecného dopytu nás kontaktujte cez dopytový formulár. 
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole nie je povinné.
Označte vybrané oblasti
Field is required!