INFORMÁCIE K OOU

[vc_mm_menu nav_menu=“15″]

Povinnosti zo zákona

V záujme zachovania ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní je každý
prevádzkovateľ povinný dodržiavať povinnosti, ktoré k nemu viaže zákon
o ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné:

 • určiť kto je prevádzkovateľom, prípadne sprostredkovateľom a
  vymedziť ich vzájomný vzťah prostredníctvom písomnej zmluvy
 • určiť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje
  nespracúvajú na základe osobitného zákona
 • vymedziť zoznam osobných údajov, ktoré bude prevádzkovateľ získavať,
  ak osobné údaje nie sú spracúvané na základe osobitného zákona
 • splniť si informačnú povinnosť voči dotknutej osobe pred získaním
  jej osobných údajov
 • oznámiť informačné systémy, prihlásiť informačné systémy
  na osobitnú registráciu alebo viesť o nich evidenciu
 • získať súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov,
  pokiaľ zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje, že osobné
  údaje sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby
 • dodržiavať podmienky a s tým súvisiace povinnosti pre poverenie
  zodpovednej osoby, pokiaľ sa prevádzkovateľ rozhodne, že výkonom
  dohľadu nad ochranou osobných údajov poverí zodpovednú osobu
 • prijať primerané bezpečnostné opatrenia a bezpečnostnú dokumentáciu
 • dodržiavať základné zásady získavania a spracúvania osobných údajov
 • určiť podmienky (prostriedky a spôsob) spracúvania osobných údajov
 • poučiť svoje oprávnené osoby
 • zachovávať mlčanlivosť
 • poskytovať súčinnosť úradu pri plnení jeho úloh podľa zákona