PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov a zmluvných partnerov komplexnú paletu služieb v oblasti zdravotného dohľadu formou Pracovnej zdravotnej služby (PZS), v kategórii rizika 1 a 2.

Posudková činnosť

Cez hodnotenie zdravotných rizík práce a pracovného prostredia, zistíme expozíciu zamestnancov, pripravíme podklady pre kategorizáciu pracovných činností a vykonáme zdravotno-hygienický audit pracovísk.

Meranie rizikových faktorov a vypracovanie posudku k nim

Na základe určeného rizikového faktora vykonávame objektivizáciu meraním, vypracujeme prevádzkový poriadok a odporučíme zaradenie podľa kategorizácie rizika práce.

Poradenská činnosť

Poskytneme zamestnávateľovi poradenstvo pri zriaďovaní pracovísk z pohľadu minimalizácie rizikových faktorov, resp. pri komunikácii s odbornými a kontrolnými orgánmi štátu.

Vzdelávacia činnosť

Pre zamestnancov našich zákazníkov v spolupráci so zmluvným partnerom Rescue Academy zabezpečíme pravidelné školenia vodičov a Prvej pomoci. Školenia môžeme spojiť do komplexného balíka Deň zdravia.

Lekárske prehliadky

Na základe kategorizácie práce a výsledkov zdravotno-hygienického auditu pracovísk vypracujeme návrh rozsahu a periodicity lekárskej prehliadky pre každého zamestnanca, preberieme manažment prehliadok formou nášho call centra, a zabezpečíme prehliadky vo vzťahu k práci prostredníctvom nášho zmluvného partnera Mediconet s. r.o., na celom území SK za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.