SLUŽBY

Zabezpečujeme nasledovné služby v oblasti správy registratúry:

– vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu (prípadne aktualizácia existujúceho)

– zabezpečenie ich schválenia miestne príslušným štátnym achívom,

– vedenie a správu registratúrneho strediska v priestoroch zákazníka,

– odborná podpora a zabezpečenie vyraďovacieho konania

– konzultácie a školenia zamerané na praktické vedenie správy registratúry

– online podpora vyraďovacieho konania

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole nie je povinné.
Označte vybrané oblasti
Field is required!