ROZSAH SLUŽIEB A ČINNOSTÍ

 • odborné poradenstvo v oblasti Ochrany osobných údajov
 • analýza stavu spracúvania osobných údajov vo Vašej organizácii (identifikácia spracúvaných osobných údajov, identifikácia spracovateľských operácií a rozsahu spracúvania, identifikácia informačných systémov, posúdenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov a pod.)
 • určenie Vašich povinností vyplývajúcich z Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej aj ako „GDPR“
 • vypracovanie potrebných dokumentov v súlade s GDPR, tak, aby prevádzkovateľ IS naplnil jemu prislúchajúce povinnosti, a to najmä:
 • vypracovanie súhlasov dotknutých osôb;
 • vypracovanie poverenia a poučenia pre oprávnené osoby;
 • vypracovanie poverenia pre určenie zodpovednej osoby;
 • vypracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom;
 • vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach;
 • vypracovanie informačných povinností v závislosti od kategórií dotknutých osôb ;
 • zhodnotenie oprávnených záujmov a príprava testov proporcionality;
 • analýza bezpečnosti spracúvania;
 • príprava interných smerníc a pod.
 • poradenská a konzultačná činnosť v otázkach implementácie GDPR do systému spoločnosti,
 • príprava informácií, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.